V běhu: Profesionální fundraiser I. Celkem 12 dnů veškerých dovedností pro fundraising

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

 Kurz na získání dovedností a kompetencí pro rozvoj neziskové organizace

Kurz Profesionální fundraiser nabízí komplexní sadu znalostí, zkušeností a praktických cvičení potřebných pro kariéru fundraisera. V průběhu kurzu účastníci absolvují šest dvoudenních modulů. Součástí vzdělávání jsou i praktické úlohy, které budou účastníci plnit v průběhu vzdělávání a závěrečná práce.

Kurz je připraven tak, abyste získali nejen potřebné informace, ale především dovednosti a osahali si jednotlivé postupy v praxi. Kurz je veden aktivní formou, pracujeme s příklady a se skutečnými situacemi. Účastníci budou mít v průběhu kurzu příležitost aplikovat získané poznatky ve vlastní práci, sdílet zkušenosti a dostávat zpětnou vazbu od expertů z různých oborů.

Úspěšní absolventi získají certifikát.

 

Vedoucí lektoři: Ing. Jana Ledvinová, Jan Kroupa, PhD.

Kurz je veden profesionálními lektory, kteří mají v dané oblasti nejen teoretické znalosti, ale především bohaté osobní zkušenosti. V průběhu kurzu budou k dílčím tématům zváni další hosté a experti v dané problematice.

Počet účastníků je omezen maximálně na 25 osob

Místo konání: Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7  (v případě nutnosti možnost účasti online nebo ze záznamu)

Čas konání: vždy od 9.30 do 16.30

Rozsah: 100 hodin výuky

Termíny a obsah vzdělávacích modulů:

Úterý 16. – středa 17. 4. 2024

Základní principy fundraisingu

 • Význam FR pro občanský sektor obecně
 • Stavební kameny úspěšného FR
 • Diversifikace zdrojů jako cesta k nezávislosti
 • Zkušenosti a příklady fundraisingových kampaní z domova i ze světa

Kdo jsou naši dárci

 • Kategorie dárců a jejich specifikace
 • Motivace dárců
 • Analýza trhu a vyhledávání potenciálních dárců

Začlenění fundraisingu do chodu organizace

 • Analýza připravenosti organizace na fundraising
 • Personální zajištění fundraisingu
 • Nastavení procesů v organizaci a začlenění fundraisingu do chodu organizace
 • Databáze dárců

Domácí úkol:  Analýza připravenosti organizace na fundraising

Účastníci vypracují písemný materiál, ve kterém budou odpovědi na základní otázky související s připraveností organizace na rozvoj fundraisingu. Soustředí se zejména na ty oblasti, ve kterých má jejich domovská organizace problémy, nebo zmíněné činnosti vůbec nedělá.  Pokud účastník nepracuje v žádné organizaci, vybere si pro realizaci svých domácích úkolů některou ze svého blízkého okolí.

 

Pondělí 20. – úterý 21. 5. 2024

Právní aspekty fundraisingu

 • Přehled legislativy k tématu
 • Změny spojené s novým občanským zákoníkem
 • Darovací smlouva a smlouva o výpůjčce
 • Sbírky, aukce a tomboly
 • Daňové úlevy

Metody fundraisingu

 • Přehled základních metod fundraisingu a jejich uplatnění
 • Výběr metod vhodných pro organizaci
 • Bostonská matice
 • Sestavení fundraisingového argumentu

Domácí úkol: Fundraisingový argument

Účastníci vypracují písemně fundraisingový argument pro organizaci, nebo pro minimálně jednu vybranou činnost/produkt/program. Argument ověří formou rozhovoru s reprezentantem vybrané cílové skupiny (těch, pro které je argument určen) a na základě zpětné vazby navrhnou úpravy argumentu, které zvýší jeho atraktivitu a účinnost.

 

Úterý 11. – středa 12. 6. 2024

Individuální fundraising

 • Co víme o individuálních dárcích
 • Pyramidy fundraisingu, metody individuálního fundraisingu a jejich účinnost
 • Sbírky a direct marketing
 • Benefiční akce
 • Fundraisingové a mediální kampaně
 • DMS a fundraisingové aplikace do telefonu
 • On-line marketing, využití sociálních sítí
 • Major donors a dlouhodobá práce s dárci
 • Darování odkazem v závěti
 • Role správní rady ve fundraisingu

Domácí úkol:  Telefonická kampaň

Účastníci si vyberou věci nebo služby z konkrétního programu organizace a pokusí se tyto „in kind“ dary získat formou telefonické kampaně.  Doporučujeme vybrat takové věci nebo služby, které jsou pro kampaň v dané situaci vhodné (menší dary, lákavý program apod.). Průběh telefonické kampaně (včetně popisu jednotlivých telefonátů) zpracují do písemného materiálu. Doporučená osnova práce:

 • Název činnosti/programu
 • Cíl kampaně – co, kolik, od kolika dárců
 • Cílová skupina dárců a nejméně 10 vytipovaných kontaktů s telefonními čísly
 • Záznamy z telefonátů
 • Výsledek kampaně (vyhodnocení úspěšnosti)

 

Pondělí 23. – úterý 24. 9. 2024

Firemní fundraising

 • Výhody a nevýhody podpory od firemního sektoru
 • Trendy rozvoje sociální odpovědnosti firem
 • Druhy firemní podpory
 • Strategie a metody vyhledávání, oslovení a získání dárců
 • Kritéria výběru podporované organizace či projektu
 • Dlouhodobá práce s firemními dárci

Domácí úkol:  Komunikační strategie

 1. Účastníci písemně vypracují komunikační strategii s firemním dárcem (minimálně s jedním). Stanoví její cíl (co, kolik od něj chtějí získat, kdy a v jaké posloupnosti) a jak s ním budou komunikovat (metoda, čas, rozložení v plánovaném období podle stanoveného cíle).
 2. Účastníci zrealizují alespoň jedno setkání s vybraným firemním dárcem, na kterém ho o něco požádají (u neznámých dárců doporučujeme žádat o jednodušší „in kind“ dar). Písemně pak vypracují vyhodnocení této schůzky (její strukturu, průběh jednání, strategické okamžiky, vybrané formulace, které na dárce zapůsobily (dobře anebo špatně), kdy schůzka drhla a naopak, kdy vše šlo hladce. Pro strukturu rozhovoru lze využít i osnovu jednání „tváří v tvář“ v metodách fundraisingu v sylabu kurzu.

 

Pondělí 14. –  úterý 15. 10. 2024

Institucionální fundraising

 • Přehled a členění institucionálních dárců
 • Průzkum a výběr vhodných dárců
 • Příprava a zpracování projektu
 • Jak se zbavit závislosti na institucionálních dárcích

Sociální podnikání

 • Co to je sociální podnikání – členění, zkušenosti, příklady
 • Výběr projektu a jeho začlenění do struktury organizace
 • Testování proveditelnosti, efektivity a udržitelnosti projektu
 • Business plán – co obsahuje a k čemu slouží

Závěrečný domácí úkol: Fundraisingová kampaň

Účastníci vypracují písemně příklad ze své praxe. Vyberou si konkrétní fundraisingovou kampaň na které se osobně podíleli.  Výsledky kampaně nejsou rozhodující (mohla dopadnout dobře i špatně). Důležité je zpracovat, co se lze z této kampaně přiučit ve fundraisingu, nabyté zkušenosti, postupy, znalosti apod. Účastníci kampaň zpracují podle následující osnovy. Materiál doporučujeme doplnit fotografiemi, příklady dokumentů a letáků apod.   Zpracování příkladu je podmínkou pro získání certifikátu o absolvování kurzu.

Navržená osnova:

 • Jméno organizace:
 • Jméno autora:
 • Název Kampaně:
 • Popis kampaně:
 • Všeobecný popis:
 • Cílová skupina:
 • Cíle kampaně:
 • Očekávané výstupy:
 • Výsledky kampaně/Realizované výstupy:
 • Skutečně realizované dary:
 • Milníky, klíčové situace, ponaučení:
 • Technická a organizační strana kampaně – vyhodnocení:
 • Souhlas/nesouhlas s publikováním materiálu:

 

Úterý 12. – středa 13.11.2024

Plánování fundraisingu

 • Proč plánovat ve fundraisingu
 • Různé tipy plánů a jejich využití
 • Analýza zdrojů a potenciálu organizace
 • Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu
 • Volba strategií a výběr vhodných metod pro dosažení cílů
 • Vytvoření akčního plánu

 Etické principy fundraisingu

Prezentace závěrečných úkolů

Test

Hodnocení kurzu

Slavnostní zakončení

 

Přihlášku pošlete co nejdříve, kurz budete uzavřen, jakmile bude naplněn počet účastníků pro další ročník kurzu. 

Kurz se bude konat ve školicích prostorách Českého centra fundraisingu, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7 – zde. Vždy od 9.30 do 16.30. Případně online, nedovolí-li to momentální zdravotní situace.

ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍK SOUHLASÍ S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu team@fundraising.cz . Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do sedmi kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora. České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
16. 4. 2024, 9.30-16.30
17. 4. 2024, 9.30-16.30
20. 5. 2024, 9.30-16.30
21. 5. 2024, 9.30-16.30
11. 6. 2024, 9.30-16.30
12. 6. 2024, 9.30-16.30
23. 9. 2024, 9.30-16.30
24. 9. 2024, 9.30-16.30
14. 10. 2024, 9.30-16.30
15. 10. 2024, 9.30-16.30
12. 11. 2024, 9.30-16.30
13. 11. 2024, 9.30-16.30
Cena
19700 Kč s DPH
Místo konání
Vzdělávací centrum ČCF a Tudytam, Dukelských hrdinů 500/25A, Praha 7
Doplňující informace

Tento kurz je možné hradit na splátky, optimálně 1/3 před začátkem kurzu a další splátka do konce června 2024 a poslední do konce září 2024. Na splátkovém kalendáři je možné se domluvit.

ZOOM záznamy k dispozici z každého běhu.

Názory účastníků

Děkuji za příležitost účastnit se dlouhodobého kurzu Profesionální fundraiser. Na začátku byla velká nejistota, obavy z neznáma a role fundraisera jako takové. Jana a Honza jsou skvělí! Jejich vedení, otevřený přístup i podpora posouvá a inspiruje tím správným směrem!
Kurz Profesionální fundraiser by měla absolvovat každá nezisková organizace, která to s oslovováním dárců myslí vážně. Až v rámci kurzu si většina účastníků uvědomí, jak rozšířené jsou postupy, které nefungují, a že jsme je dosud dělali prakticky všichni.
Dlouhodobý kurz mi zcela změnil uvažování o fundraisingu. Teď je to pro mě spíš filozofické téma. Tím, že lidi mají laskavost a milosrdenství vlastně v genech, připadá mi budování vztahů s dárci mnohem snazší a pro mě smysluplnější.
Váš kurz profesionální fundraiser mě jako amatéra a skeptika, který nevěřil, že fundraising může mít svůj smysl a velký styl, provedl a provádí jeho světem a odkrývá taje v něm skryté. Vaše schopnost obrátit pozornost z mého černobílého racionálního profesního pohledu do barevného světa emocí a jednoduchého vyjadřování namísto složitých strukturovaných vět je nejen potřebná, ale prostě výjimečná, famózní.
Kurz je pro mě přínosný nejen z hlediska nabytí nových informací o oblasti fundraisingu, ale také díky získání nových kontaktů na kolegy a kolegyně z ostatních organizací, se kterými je možné navázat v budoucnu další spolupráci a také probrat radosti a starosti, které pozice fundraisera přináší. Díky početné a rozmanité skupině, která kurz navštěvuje, získávám širší povědomí o neziskovém sektoru a jeho různých oblastech a cílových skupinách, s jinými potřebami a cíli. Ve spojení se zajímavou teorií a chytlavými praktickým úkoly z oblasti fundraisingu, mi tato rozmanitost pomohla lépe rozvinout své strategické myšlení a schopnosti plánování, které jsou pro mou práci velmi důležité.
Jste pro mně jedni z mála, u kterých mi FR vzdělávání dává smysl. Absolvovala jsem kurz Profesionální fundraiser snad v roce 2018 a změnilo mi to život a postoj k fundraisingu z dárcovství na parťáctví. Dodnes z toho žiju a předávám tohle know how dál:-).