PRE PESKERE PINDRE 2023–2025

Projekt podpory romských lídrů a rozvoje mobilizace zdrojů mezi vedoucími pozicemi v organizacích, zaměřených na romskou komunitu v České republice.

Projekt je realizován díky podpoře Bader Philantropies, INC.

Bader Philanthropies, Inc., is a family foundation dedicated to advancing social causes in the United States, Europe, and beyond. Under the Social Equality funding program, Bader supports organizations that empower Czech Roma through education, culture, and community leadership development.

 

Proč?

Situace romské komunity v České republice se výrazně nemění. Rozhovory s romskými lídry, týkající se jejich potřeb, odhalily, že v celé řadě místních romských komunit jakoby mezi skupinou úspěšných a vzdělaných a skupinou příjemců sociálních služeb uvízla početná skupina těch, kteří sice dokáží běžně fungovat, ale přesto prožívají hluboké společenské odcizení, často trpí nedostatkem sebevědomí a nevytvářejí si vlastní životní cíle, o jejichž naplnění jim stojí za to usilovat - a to především mezi mladou generací. Místním iniciativám pak často schází schopnost mobilizovat zdroje, vytvářet a udržet dlouhodobější místní programy.

Na základě zkušeností ze dvou předchozích běhů programů, jsme doladili koncepci tak, aby odrážela naše poznatky, konkrétně v tom, že:

 • Zaměřuje se spíše na komunitní skupiny a vznikající organizace než na zavedené „romské inkluzivní subjekty”. 
 • Zaměřuje se na zapojení a posílení více lidí z jedné komunitní skupiny nebo organizace, spíše než na jednotlivé vůdce, aby se zvýšila udržitelnost dopadu.
 • Zaměřuje se na hmatatelnější výsledky a konkrétnější poznatky pro účastníky.

Principy programu

 • Dlouhodobá práce se skupinou pečlivě vybraných romských lídrů.
 • Práce uvnitř komunity - zapojení romských lídrů do formy a směřování programu.
 • Výběr - výběrové řízení bude klíčové pro úspěch programu; budeme zohledňovat doporučení, finální výběr se bude zakládat na důkladných osobních rozhovorech.
 • Praktičnost - budeme využívat reálné situace a případy a vzájemně sdílet zkušenosti.
 • Zpětná vazba, reflexe a upravování programu v jeho běhu.
 • Efektivní využití času - často bývá tendence u externě financovaných programů ztrácet čas - tohle my dělat nebudeme.
 • Měření dopadů (zvýšení příjmů od dárců a vytvoření plánů rozvoje).

Cíle programu

Primární cíl podpory je rozvoj zdrojů financování plánovaných aktivit. Posílení kapacity v oblasti soukromého financování v České republice i v zahraničí. Podpora sebevědomí, rozvoj dovedností v řízení malých projektů a vedení romských lídrů, akcent na strategické plánování. Propojení zavedených a rodících se lídrů, za účelem sdílení zkušeností a vzájemné inspirace.

Aktivity programu – co nabízíme

 • Trénink leadershipu a fundraisingu (4 dvoudenní výjezdy pro účastníky - zaměřené na základní témata spojená s leadrshipem a fundrasingem: osobní, organizační, komunitní a profesionální rozvoj a růst).
 • Konzultace/facilitace/plánování - 32 hodin individuální podpory pro každou organizaci (flexibilní, zacílená, zaměřená na dopady, na míru šitá podpora pro každého účastníka).
 • Finanční podpora v podobě 2 minigrantových dotací ve výši max. 2.000 USD na základě schválených projektových výzev. Možnost matchingu jednotlivých finančních úspěchů.
 • Sdílení dobré praxe (pravidelná on-line  setkávání účastníků programu, facebooková skupina za účelem sdílení dosažených úspěchů a neúspěchů, hodnocení a případné upravení asistence a jejího zaměření).

Harmonogram programu 2023–2025

říjen 2024 – leden 2025

Plánování budoucnosti – tvorba základního strategického plánu

květen 2024 – září 2024

Plánování více strukturovaných FR kampaní, vhled do FR/strategického plánování

25. 4. 2023

4. víkendový vzdělávací pobyt

listopad 2023 – prosinec 2025

Možnost čerpání mikrograntů

říjen 2023 – duben 2024

Plánování FR kampaní, realizace prvních malých FR kampaní

říjen 2023 – leden 2025

Koučink, poradenství, individuální podpora

15.–17. 11. 2024

3. víkendový vzdělávací pobyt

17.–19. 5. 2024

2. víkendový vzdělávací pobyt

10.–12. 11. 2023

Úvodní, víkendový vzdělávací pobyt vybraných romských lídrů

13. 10. 2023

Zahájení individuální podpory jednotlivým lídrům

6. 10. 2023

Výběr účastníků

22.9. 2023

Uzávěrka přihlášek do programu

Tým konzultantů pro tento projekt

Jana Ledvinová

Jako expertka zajišťuje lektorské a poradenské služby v oblasti fundraisingu, řízení organizace, PR, sociálního podnikání a lektorských dovedností. Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA. Jana vyučuje fundraising a komunikaci ve fundraisingu na bakalářském i magisterském studiu Divadelní fakulty AMU v Praze.

Jan Kroupa

20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je poluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. „Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.“ Jenda vyučuje Management sociálních služeb na magisterském kurzu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, který zahrnuje také fundraising a práci s dárci. A na FHS UK vede dva magisterské kurzy pro denní a kombinované studenty Financování organizací občanské společnosti.

Tereza Pacalajová

20 let působí v neziskovém sektoru, má zkušenosti jak s přímou prací s různými typy cílových skupin, tak s metodickým vedením týmů v jednotlivých organizacích (Člověk v tísni, o.p.s., Ponton, z.s., CheironT, o.p.s., Magdalena, o.p.s.). 5 let se aktivně věnuje fundraisingu, převážně v rovině firemního a individuálního dárcovství. Tereza je profesí konzultantka, fundraiserka, metodička.

Marcela Surmajová

Vystudovala PF UJEP, specializaci v pedagogice. Od roku 2011 je lektorkou vzdělávacích, rozvojových a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Podílí se na realizaci projektů, směřujících ke zlepšení mezilidských vztahů a sociální situace rodin. Od roku 2013 je ředitelkou neziskové organizace PORADNY BAREVNÉ SOUŽITÍ.

Martin Procházka

Je ředitelem waldorfské školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, externím psychoterapeutem v RC Radost v Táboře a jako psychoterapeut, supervizor a kouč je k dispozici ve vlastní soukromé praxi. Vystudoval pedagogiku a učitelství pedagogiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Další vzdělání – sebezkušenostní výcvik: Základy poradenství a práce na vývoji osobnosti s využitím NLP, Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu, Výchovné poradenství na Katedře psychologie FFUK a Systemická supervize a koučování. Věnoval se přímé práci s lidmi postiženými drogou. Spolupracoval několik let na vzdělávání sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a o práci s romským etnikem. Byl lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách a waldorfské učitele. Od roku 2006 byl čtrnáct let lektorem a terapeutem v Akademii sociálního umění v Praze. Spolupracoval jako přednášející s Palackého univerzitou v Olomouci. Pracoval dvacet let v sociálních službách zaměřených na práci s neorganizovanou mládeží. Lektoroval a realizoval teambuilding pro komerční firmy, kde se zaměřoval na modely spolupráce teamu, leadership, práci s prioritami, stress management, task manegement, vyjednávání atd. V posledním letech byl přizván jako supervizor a kouč terapeutů, teamů a vedoucích pracovníků pracujících v sociálních službách a managementu ve školství a učitelů. V individuální supervizi se pohybuje v tématech vedení týmu, sociální práce, psychoterapie a pedagogiky. Pracuje i pro klienty z komerční sféry. Pracuje pod supervizí akreditovaného supervizora.

Renáta Kuchařová

Renata studovala sociální práci VOŠ v Domažlicích. Dlouhou dobou pracovala hlavně se sociálně vyloučenou/problematickou mládeží. Poté se věnovala primární prevenci na školách jako lektor primárních programů a zároveň pracovala jako krizový pracovník v ambulantní krizové službě, kde se specializovala spíše na pomoc mládeži a týraným ženám (domácímu násilí). Momentálně pracuje jako sociální pracovnice a romský koordinátor Magistrátu města Plzně. Z jedním cílů romského koordinátora je propojit a posílit spolupráci mezi neziskovými organizacemi a institucemi, aby jejich práce v oblasti začleňování byla efektivní a prospěšná jak pro cílovou skupinu, tak pro společnost. Dalším cílem práce je bořit mýty a předsudky o Romech a zviditelnit „integrované“ Romy. Aby tohoto cíle dosáhla pořádá semináře/besedy pro školy a odbornou veřejnost a pod záštitou města připravuje několikadenní oslavy k Mezinárodnímu dni Romů. Cílem těchto oslav není přiblížit kulturu Romů pouze široké veřejnosti, ale si samotným Romům. Na některých aktivitách se podílejí samotní Romové či neziskové organizace, které s cílovou skupinou pracují v rámci svých programů zaměřených na sociální začleňování. Oslavy k Mezinárodnímu dni Romů také pomáhají vytvořit místo, kde se v jednu chvíli sejde několik společenských skupin - sociálně vyloučení, „integrovaní tzv. neviditelní“ Romové, široká veřejnost, odborná veřejnost a i zástupci města.Pokud chcete uspořádat kulturní akci, která nemá za cíl se jen pobavit, zviditelnit svou organizaci nebo vás zajímá jak se dá "sociální práce" propojit s kulturou, ozvěte se Renatě.

Jan Kaloš

Po absolvování ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci jsem zakotvil ve státní správě. Leč by se tato oblast mohla zdát někomu nudná, našel jsem si v ní část, která mě baví. Aktuálně se věnuji projektovému řízení, a to především v oblasti finanční. A do dnešních dní je Liberec moje srdeční záležitost. Proto jsme před několika lety s přáteli a kolegy založili komunitní spolek, který se zasazuje o podporu komunitního organizování Romů v Liberci. Tak jako je můj život pestrý, je pestrá mé profesní zaměření. Co mohu nabídnout? Pozitivní přístup, spolehlivost, odbornost v tom, o čem vykládám a optimismus.

Tereza Koutská

Absolventka Teologické fakulty JČU (Sociální a charitativní práce, Etika v sociální práci). Vystudovaná sociální pracovnice s dlouholetou praxí v oboru zejména pro Charitu České Budějovice. Několik málo let členkou správní rady Portus Prachatice, spoluzakládající členka DialogCB (podpora fundraisingových aktivit NGO’s), místopředsedkyně hROMCB (komunitní aktivit v rámci ČB), několik let členkou sociální komise MMČB. V současné době koordinátorka Regionálního centra podpory zdraví Jihočeského kraje, Státní zdravotní ústav (projekty Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením a Podpora zdraví v rodinách) 5 let spolupracuje s Českým centrem fundraisingu v rámci projektu PRE PESKERE PINDRE. V rámci všech činností, které v životě dělá, usiluje o propojování komunit!

Barbora Polifková

Bára vystudovala sociální a kulturní antropologii v Plzni a religionistiku v Brně. Podílela se na terénních výzkumech vyloučených lokalit v Západočeském kraji a minoritních náboženských skupin na jižní Moravě. V občanském životě pracuje jako tajemnice na Katedře blízkovýchodních studií v Plzni a naplno se věnuje svým dvěma synům. Barbora přes deset let působí v kontrolních orgánech neziskové organizacev Plzni. Z pozice členky přešla do správní rady, které momentálně předsedá. V neziskovém sektoru má zkušenosti i s PR, fundraisingem, pořádání benefičních akcí a psaní výročních zpráv. Pokud Vás zajímá, jaká práva a povinnosti mají členové spolků a občanských sdružení, čemu slouží správní rada či dozorčí rada, proč je důležité, aby se kontrolní orgány spolupodíleli na tvorbě strategického plánu organizace apod., neváhejte se na Báru obrátit. Co neví, to zjistí a přetaví do srozumitelné formy.

Jakub Václavů

Kuba pracoval v terénu vyloučených lokalit pro organizaci Tady a Teď, lektor a metodik probačních programů pro Rubikon a Člověka v Tísni a 10 let řídil neziskovou organizaci Ponton. Byl i vedoucím odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování v Plzni a nyní pracuje v IOM, jedné z agentur OSN. Kuba psal malé i velké projekty, které pak také musel řídit, ale získal i zkušenost jako ten, kdo projekty hodnotí a vysvětluje politikům a úředníkům, co si o nich mají myslet. Kuba také řídil malé i větší týmy, rozvíjel služby a vymýšlel vyjednávací i fundraisingové kampaně pro malé projekty i sociální služby. Když budete chtít přetavit vizi nebo nápad na projekt, který půjde nejen zafinancovat, ale i realizovat a vyhodnotit, Kuba je váš člověk. Kuba vystudoval Sociální a kulturní antropologii, takže se vždy bude zabývat tím, jak vaše texty, slova, prezentace i činy působí na ty, na koho působit mají. Ať už jde o klienty, nebo politiky či hodnotitele projektových žádostí.

Program navazuje na předchozí dva ročníky vletech 2018–2019

V rámci těchto prvních ročníků byly realizovány tyto aktivity:

 • Trénink leadershipu (2 týdenní výjezdy pro účastníky - úvodní a závěrečný - zaměřený na základní témata spojená s leadrshipem: osobní, organizační, komunitní a profesionální rozvoj a růst)
 • Mentoring lídrů (průběžná podpora v implementaci rozvojových plánů, zaměřená na jejich osobní, organizační, komunitní a profesní růst)
 • Konzultace/facilitace/plánování - individuální podpora pro každou organizaci (flexibilní, zacílená, zaměřená na dopady, na míru šitá podpora pro každého účastníka)
 • Sdílení dobré praxe (čtvrtletní půldenní setkání účastníků programu za účelem sdílení dosažených úspěchů a neúspěchů, hodnocení a případné upravení asistence a jejího zaměření

Kvantitativní cíle projektu 2018–2019

 • 20 lídrů z 10 neziskových subjektů v České republice je více sebejistých, motivovaných a mají vizi a plány na dalších 3-5 let
 • 10 romských neziskových subjektů vytvoří nebo zreviduje svou strategii a rozvojové plány na příštích 3-5 let;
 • 10 romských neziskových subjektů navýší kapacity pro přilákání podporovatelů, partnerů a donorů (veřejných i soukromých, včetně donorů uvnitř romské komunity);
 • 10 romských neziskových subjektů podnikne první kroky k měření dopadů a efektivity svojí práce;
 • 20 lídru z romských neziskových subjektů vytvoří vlastní rozvojové plány a začne je s podporou mentorů realizovat;
 • 1 komplexní 2-letý rozvojový program je zrealizován; účastníci jsou vybráni a aktivity byly vyladěny podle identifikovaného potenciálu/potřeb vybraných kadidátů
 • uskuteční se 2 4-denní rezidenční pobyty zaměřené na leadrship; účastní se 20 vybraných kandidátů z 10 organizací
 • uskuteční se 8 půldenních setkání s 15-20 účastníky se zaměřením na sdílení znalostí, networking a sdílení dobré praxe
 • 10 organizacím a jejich lídrům se dostane na míru šité podpory (konzultace, plánování, facilitace, mentoring) na základě vyjádření potřeb organizací týkajících se jejich rozvojových plánů

Udržitelnost dopadů projektu

Program staví na výrazné investici do konkrétních osobností. Růst zapojených lídrů přijde nazmar jen v případě, že přestanou být aktivní. Otázkou samozřejmě zůstává, zda o takové situaci má smysl hovořit v případě, že opustí svoje současné pracovní pozice a aktivní role ve světě neziskových organizací zaměřených na romskou tématiku v České republice, ale přitom budou i nadále pro ostatní inspirací a vzorem, přestože se posunuli do veřejného nebo soukromého sektoru, popřípadě do zahraničí.

Udržitelnost dopadů programu proto staví na schopnosti a ochotě přímých účastníku inspirovat další členy Romské komunity k tomu, aby byli autentičtí, aby snili, aby byli odvážnější a aktivnější.