Spolu do života Leadership akademie

Poslání programu

Chceme, aby rodina, do které se narodí dítě se zdravotním znevýhodněním, měla včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohla co nejdříve žít běžný rodinný život.

O co nám jde?

Uprostřed programu Spolu do života stojí rodina s dítětem se zdravotním znevýhodněním a chceme ji vnímat ze všech stran. Rodinám, které se do této životní situace dostanou, často chybí základní informace, potřebné kontakty a služby. Mnohdy by stačilo vhodné nasměrování a vše by bylo o mnoho snazší a rychlejší. Cílem programu je podpořit aktivity nejrůznějších organizací, které rodinám pomáhají žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat.

Ze zkušeností rodin s dítětem se zdravotním znevýhodněním víme, že zásadní pomocí a obratem k běžnému rodinnému životu pro ně byla služba rané péče, která jim v bezpečí jejich domova ukázala, jak na to. Pilotní ročník jsme zaměřili na posílení kapacit rané péče a systémové změny s ní spojené.

Cílem Leadership akademie je sebevědomá služba raná péče, jejíž leadři vědí, co je potřeba udělat a umějí toho dosáhnout samostatně či společnými silami.

Pro koho je programu určen?

Vedoucí pracovník služby raná péče, ředitel, zástupce, budoucí ředitel, atd. Smluvní stranou bude kmenová organizace.

Náplň programu

Vstupní sebehodnocení zúčastněných organizací programu

Lídři a zaměstnanci zúčastněných organizací

Každá zúčastněná organizace projde sebehodnotícím procesem s cílem vyhodnotit oblasti pro rozvoj a další práci a pozornost. Sebehodnotící dotazník vyplní všichni zaměstnanci zúčastněných organizací, shrnutí a doporučení připraví ČCF. Zjištění budou doplněna shrnutím ze strukturovaného rozhovoru s lídry zúčastněných organizací .

Pravidelné setkávání účastníků programu

Dva zástupci z každé zúčastněné organizace

Deset jednodenních setkání všech podpořených organizací zaměřených na sjednocení a sdílení procesů, vyhodnocování, kazuistické semináře, řešení konkrétních problémů a hodnocení plnění nastavených milníků a parametrů programu.

Vzdělávací cyklus

2 účastníci z každé organizace / 4 x dvoudenní vzdělávací setkání

Vzdělávací cyklus bude vytvořen na míru zúčastněným organizacím z oblasti Rané péče. Předpokládaná témata se budou týkat rozvoje zdrojů a udržitelnosti, práce s lidmi, motivace, řízení a hodnocení lidí, advokacie a komunikace navenek, prezentace organizace a kampaní... a dalších. Cyklus tematicky připraví a postaví ČCF na základě zjištěné poptávky účastníků programu a společně s NF Avast vybere nejvhodnější lektory. Čtyři dvoudenní vzdělávací setkání tohoto cyklu proběhnou pro 2 účastníky z každé podpořené organizace, které se jej budou moci, ale nebudou muset zúčastnit. Zbývající místa v každém semináři se nabídnou ostatním organizacím působícím v oblasti rané péče, primárně těm, které se neúspěšně ucházely o účast v programu.

Leadership retreat

1 lídr z podpořené organizace + další pozvaní ředitelé organizací z oblastí poskytovatelů rané péče

Pětidenní kurz zaměřený na osobnostní rozvoj lídrů podpořených organizací doplněný o dalších 10 lídrů organizací působících v rané péči, které se o podporu ucházely, ale nedostalo se na ně (případně dalších organizací rané péče) - 10 osob. Předpokládá se účast 3 lektorů z ČCF a 2 zástupců NF Avast. Kurz proběhne v jednoduše zařízeném vzdělávacím centru / penzionu uprostřed přírody v České republice.

Studijní cesta do zahraničí

Zástupci zúčastněných organizací

Studijní cesta bude zaměřená na několik okruhů relevantních témat k obsahu projektu (témata studia budou zvolena po vyhodnocení potřeb a očekávání účastníků projektu a po dohodě s NF Avast. Účastníci cesty si sami zvolí, které z témat chtějí hlouběji zkoumat a rozdělí se do pracovních skupin, z nichž každá bude v průběhu studijní cesty své téma sledovat. Jako výstup ze studijní cesty každá pracovní skupina zpracuje krátkou prezentaci o tom, co si ze studijní cesty odnesli pro ostatní zástupce z organizací z oblastí poskytovatelů rané péče,  kteří se nebudou moci zúčastnit. Nejvhodnější země ještě bude vybrána po poradě s zúčastněnými organizacemi a experty, zvažujeme zatím Nizozemí, Velká Británie, Rakousko, Skandinávie.