FRIN 2023

Osmého ročníku akceleračního programu FRIN 2023 se zúčastnily níže uvedené organizace s kampaněmi

Asociace genové terapie, z.s.

Podporujeme výzkum léčby genovou terapií pro vzácná onemocnění, například dětí s angelmanovým syndromem. Máme naději změnit osudy mnoha rodin s vážně nemocnými dětmi. 

Ve spolupráci s odbornými společnostmi zvyšujeme povědomí o vzácných onemocněních a jejich současných a budoucích možnostech léčby. Tomuto tématu se v ČR dosud nikdo nevěnoval.

V současné době připravujeme výstavu Doba genová, která se postupně v období jednoho roku objeví ve velkých městech ČR. 

Rádi bychom spustili celorepublikovou kampaň s cílovou částkou 10 milionů korun a s výzkumem se tak posunuli mílovými kroky vpřed k léčbě pro pacienty.  

 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Najdete nás v Ostravě a blízkém okolí, kde fungujeme už 30 let. Podporujeme manželství, rodiny a mezilidské vztahy včetně života se zdravotním postižením. Formou sociálních služeb podporujeme děti a mladé lidi s postižením a ty, kteří o ně pečují. Poskytujeme individuální psychologické poradenství, mediace a rodinné konzultace. Nabízíme vzdělávací programy pro děti, snoubence, rodiče, páry i seniory. Věnujeme se také doprovázení pěstounských rodin a máme akreditovaný dobrovolnický program.
 
V rámci programu FRIN se chceme zaměřit na kampaň věnovanou podpoře prorodinných aktivit, kterou pravidelně realizujeme. Naším cílem je oslovit nové dárce a zlepšit komunikaci s dárci a péči o ně. Chceme se naučit, jak vést kampaň efektivně a pracovat s nástroji měření dopadu.
 
 
https://www.facebook.com/prorodiny/

Girasole

Jsme Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, zapsaný spolek, který od roku 2004 působí jako nezisková charitativní organizace. Na Hustopečsku poskytujeme služby péče o seniory a osoby s postižením - osobní asistenci a tísňovou péči, domácí hospic a služby pro nevyléčitelně nemocné, včetně podpory domácích pečujících. Jsme tu pro všechny jejichž schopnost soběstačnosti je snížena z důvodu onemocnění, věku nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Jsme tu pro těžce nemocné, kteří chtějí prožít závěr života doma v okruhu svých nejbližších. Náš tým je tu také pro domácí pečující, kteří pečují o blízkou osobu. Stále na sobě pracujeme, abychom byli tou nejlepší pomocí a oporou pro naše klienty.

Naše služby se odehrávají v terénu. Naše osobní asistentky, zdravotní sestřičky, lékařky a celý tým mobilního hospice brázdí krajinu jižní Moravy, aby mohli přinášet naději do domovů osob na sklonku života.

Umírajícím plníme také jejich poslední přání prostřednictvím našeho projektu paliativní sanitka.

Naše motto: „Konec života si zaslouží stejnou lásku a péči jako jeho začátek“.

 

Kampaň ve FRIN: S vinaři až do konce.

www.girasole.cz

Nadace pro současné umění Praha

Jsme jedinou organizací, která se zaměřuje výhradně na podporu a rozvoj současného výtvarného umění. Od roku 1992 jsme podpořili vznik více než 700 projektů jednotlivců i organizací a od roku 2017 provozujeme nadační dům Pekárna v pražských Holešovicích. Od roku 2023 aktualizujeme a rozšiřujeme grantový program a principy jeho financování.

Grantový program je rozdělen na dva tituly: Akviziční grant pro sbírkové instituce – strukturální podpora koncepčního a udržitelného rozvoje sbírkových fondů regionálních institucí o díla žijících současných umělců. Druhým programem je Rozvojový grant na inovativní projekty – zaměřený na podporu vzniku projektů a aktivit s akcentem na kognitivní a sociální roli umění.

Kampaň: Dva nové grantové tituly

https://fca.fcca.cz/aktualne/

https://www.facebook.com/NCSUPraha

PROTEBE live z.s.

Není nám jedno, kde žijeme my a naše děti. Chceme kreativní Karlovarský kraj. Investice do kreativity jako inovačního potenciálu je šance pro rozvoj a prosperitu regionů i celé naší země. Týká se to nás všech, proto začínáme u dětí, vzdělávacích institucí a nevynecháváme ani podnikatele a veřejnou správu. 

PROTEBE live je spolek designových aktivistů, kreativců a patriotů. Již od roku 2005 budujeme image Karlových Varů jako kulturního a občansky aktivního města. Naší snahou je žít v „živém“ městě a kraji. V tomto snažení nám pomáhá designová galerie SUPERMARKET wc, kde organizujeme celoroční výstavní program, přednášky, workshopy, dílny a networkingová setkání. Z té nyní tvoříme Dizajnpark v novém objektu bývalého výměníku.

Kreativní učení, které zahrnuje rozvoj představivosti, empatie, kultivaci zručnosti bylo vždy klíčovým principem vzdělávání zaměřeného na rozvoj osobnosti. Jeho význam je dnes zakotven ve strategii kulturních a kreativních průmyslů.  Prostřednictvím kulturních a vzdělávacích projektů ukazujeme, že design je běžnou součástí každodenního života. Učíme kreativně myslet a ukazujeme, v čem nám to pomáhá. Prostě věříme designu. Nabízíme netradiční aktivity otevřené dětem, mládeži i veřejnosti. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání a výchovu, na osvětu pomocí designu a designového myšlení, na tvořivost, spolupráci, komunikaci, zodpovědnost a schopnost spolupracovat. 

Kreativní centrum Výměník v Karlových Varech 

Získali jsme nový prostor výměníku, kdy společně se 4 dalšími organizacemi vytváříme nové kulturní, kreativní, vzdělávací a komunitní centrum. Výměník se stane novým sídlem a zázemím Dizajnparku a Cirkusu Céres. Čeká nás rekonstrukce a příprava dramaturgie. Zatím máme za sebou první testovací sezónu a úspěšnou crowdfundingovou kampaň.

Do FRINu vstupujeme s kampaní jak pro firemní dárce pro rekonstrukci budovy ("hardware") - jednorázová; a pro individuální dárcovství na "software" - program, provozní náklady - kampaň pro individuální dárce by měla zároveň rozvíjet a podporovat komunitu.

https://supermarketwc.cz/

https://www.designovemysleni.cz/

https://www.facebook.com/SUPERMARKETWC

 

Centrum LOCIKA, z.ú.

Centrum LOCIKA pomáhá dětem, které zažívají násilí v rodině, ať už jako přímé oběti nebo svědci. LOCIKA chrání zájem dítěte a poskytuje mu i jeho rodičům odbornou pomoc. Cílem je minimalizovat dopady násilí v rodině na vývoj dítěte a nastavit jeho zdravé vztahy s oběma rodiči tak, aby mohlo vyrůstat v respektujícím rodinném prostředí. Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající násilí v rodině v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 200 dětem a jejich rodinám. Služby Centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.

Kampaň: Fundraisingová strategie 2024+ 

www.centrumlocika.cz

www.detstvibeznasili.cz

www.facebook.com/centrumlocika

 https://www.instagram.com/centrumlocika/

www.twitter.com/centrumlocika

 

Domov svatého Josefa

V Domově sv. Josefa usilujeme o lehčí život s roztroušenou sklerózou. Jsme jediné specializované zařízení v České republice. Už přes 20 let vyvíjíme rehabilitační program pro takto nemocné. Pomáháme jim vyrovnat se s nemocí, stabilizovat zdravotní stav a zvýšit soběstačnost. Poskytujeme pobytové služby, pomáháme i v domácím prostředí. Základem našich služeb je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti.

Domovenka je poukaz na cvičení pro nemocné roztroušenou sklerózou v hodnotě 290 Kč. Díky darovaným Domovenkám se nemocným věnují specialisté z Domova sv. Josefa. Pomáhají jim k větší soběstačnosti, aby mohli žít opět naplno, doma. Jedna Domovenka zajistí hodinu cvičení. Pravidelné měsíční Domovenka jim dokáže změnit život. Domovenku může darovat každý z nás na www.domovenka.cz. V roce 2023 bychom i díky FRINu chtěli spustit větší akviziční kampaň a navýšit výtěžek z Domovenek. Cílem je získat 600 nových pravidelných dárců Domovenek a zajistit jednorázový výtěžek z kampaně ve výši 2 000 000 Kč.

 

www.domovsvatehojosefa.cz

www.domovenka.cz

 

 

Hospic sv. Štěpána

Závěr života je těžkým ale i důležitým obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí i pro ty, kteří zůstávají. A my v hospici věříme, že může být i krásným. Vždyť tak jako zapadající slunce vykresluje v krajině ty nejkrásnější kontury, může i podvečer života vrhnout nové světlo na prožitý život.

Péče o pacienty v závěru života je podstatou hospicové péče.

Cílem naší práce je zajistit nemocnému i jeho rodině maximální kvalitu života, a to jak v domácím prostředí, tak při hospitalizaci v našem lůžkovém zařízení. Za tímto účelem provozujeme také poradnu s půjčovnou pomůcek, ambulanci paliativní medicíny a léčby bolesti. Tato péče je zaměřena i na rodiny našich pacientů.

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích vstupuje do FRINu se záměrem upgradování své vánoční dárcovské kampaně Rozsviťme hvězdu pro hospic. Po 7 letech cítíme nutnost a potřebu upgradovat naši vánoční dárcovskou kampaň Rozsviťme hvězdu pro hospic, kterou jsme poprvé realizovali v roce 2016. Kampaň každoročně probíhá od poloviny listopadu do poloviny ledna především v online rovině. 

http://www.hospiclitomerice.cz/

https://www.facebook.com/HospicSvStepana/

NADĚJE pro Ústecký kraj

NADĚJE je česká nezisková organizace, která vznikla jako jedna z prvních v České republice po listopadu 1989. V současné době působí v 25 pobočkách na celém území České republiky.

Naše oblast vznikla v roce 2003 a působíme v sedmi městech Ústeckého kraje (Litoměřice, Roudnice nad Labem, Štětí, Terezín, Lovosice, Klášterec nad Ohří a Kadaň), kde ročně poskytujeme pomoc více než tisícovce lidí v nouzi v 25 sociálních službách.

Jednou z těchto sociálních služeb je i Chráněné bydlení. Chráněné bydlení je dlouhodobé bydlení pro lidi s mentálním nebo duševním onemocněním, kde jim pomáhají sociální pracovníci a asistenti. Pomoc jim poskytujeme při zajištění chodu domácnosti, stravování, úklidu, nákupech, hospodaření s penězi a mnoha dalších oblastech tak, abychom posílili jejich samostatnost, soběstačnost a oni se mohli co nejvíce začlenit do běžné společnosti a běžného života.

Chráněné bydlení v současné době provozujeme ve čtyřech městech Ústeckého kraje, a to Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Klášterci nad Ohří a Kadani. Klienty jsou lidé ve věku nad 18 let. Aktuálně je ve 20 bytech ubytováno 44 klientů.

Naším posláním je pomáhat lidem, kteří naši pomoc potřebují a nevyhýbat se pomoci ani těm, které už ostatní zavrhli pro jejich nouzi, postižení, slabost, neschopnost nebo barvu pleti.

Kampaň ve FRIN: Chráněné bydlení ve vlastním

https://nadeje.cz/

Ratolest Brno

Ratolest Brno je brněnská nezisková organizace poskytující již 25 let dětem, mladým lidem i celým rodinám preventivní a sociální služby při řešení jejich obtížných situací. Naším cílem a posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem a mladým lidem řešit jejich nepříznivou životní situaci či jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti.

Do FRINU jdeme s kampaní mířenou na individuální dárce s cílem získat prostředky na auto pro sociální pracovnice služby Centrum pro ohroženou rodinu

Ve FRINu vyhrávají úplně všichni zúčastnění, protože čas a energii, kterou do programu musí dát je obrovská. Někteří z účastníků dostali však i letos extra ocenění.

Cena mentorů a partnerů z České spořitelny

Asociace genové terapie

  1. místo

Asgent se svou kampaní pro léčbu vzácných onemocnění

Závěrečný plakát kampaně

 

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

2. místo

Hospic sv Štěpána v Litoměřicích se svou kampaní Rozsviťme hvězdu pro hospic

Závěrečný plakát kampaně

 

Nadace pro současné umění

3. místo

Nadace pro současné umění za kompletní rebranding a fundraisingové kampaně v oblasti rozvoje kultury a umění

Závěrečný plakát FRIN

 

 

Cena veřejnosti FRIN 2023

Centrum Locika

  1. místo

Centrum Locika pomáhající dětem zažívajícím násilí v rodině 

Závěrečná plakátová kampaň

Domov sv. Josefa

2. místo

Domov sv. Josefa se svou kampaní na chytré byty pro lidi s roztroušenou sklerózou

Závěrečná plakátová kampaň

PROTEBE live

3. místo

PROTEBE live s kreativním centrem Výměníku v Karlových Varech 

Závěrečná plakátová kampaň

Konzultace s kreativním týmem České spořitelny

Centrum pro rodinu z Ostravy

Cena ČCF k dalšímu vzdělávání

Girasole, domácí hospic z Hustopečí