FRIN 2022

Sedmého ročníku akceleračního programu FRIN 2022 se účastní níže uvedené organizace s kampaněmi:

Arnika, z.s.

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Naším posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

Mezi naše hlavní aktivity patří výsadba a ochrana stromů, úsilí o příznivé prostředí v Praze i jiných městech, ochrana řek, eliminace látek poškozujících přírodu i lidské zdraví, snižování odpadu a prosazování recyklace, zodpovědné zacházení s nebezpečným odpadem. Podporujeme a rozvíjíme zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí.

Kampaň: Dárek pro přírodu

http://arnika.org/

 

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Pomáháme lidem s postižením žít samostatný, důstojný a pestrý život – v jihočeských městech Týn nad Vltavou a Bechyně pro ně proto provozujeme síť sociálních služeb a nabízíme lidem se znevýhodněním pracovní místa například v keramice, truhlárně, šicí dílně nebo při sečení trávy. Naší součástí je i sociální podnik, organizujeme rovněž různé kulturní akce a oživujeme místní komunitu. Celkem pomáháme více než 50 lidem s postižením.
Do FRINu jdeme s cílem rozvinout firemní fundraising, naučit se správně oslovovat firmy coby potenciální dárce, systematicky s nimi udržovat kontakt a získat si jejich dlouhodobou důvěru.

Green Doors, z. ú.

Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme v různých fázích zotavení. V našich kavárnách boříme předsudky. Dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním mohou – a chtějí – být platní. Dáváme jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní obstát. Spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří stejně jako my věří, že téma duševního zdraví na pracoviště patří a zaměstnávání lidí se znevýhodněním je samozřejmostí.

Kampaň ve FRIN: Hledáme další superhrdiny aneb Klub přátel

www.greendoors.cz

 

OŽIVENÍ, z.s.

Jsme tým právníků a analytiků, který pracuje na tom, aby úřady a instituce v naší zemi fungovaly lépe. Bojujeme proti korupci ve všech formách a na všech úrovních. Ve státním sektoru i soukromé sféře. Radíme obcím i jednotlivým občanům, odhalujeme korupční kauzy a prosazujeme systémová protikorupční opatření a strategie.

Vzděláváme občany i budoucí zastupitele, pořádáme semináře a poskytujeme právní poradenství zdarma. Jsme tady pro ty, kterým není lhostejné, v jaké zemi žijí a jak se úřady této země chovají k vlastním občanům. Podporujeme sebevědomou občanskou společnost.

Kampaň ve FRINU: „Vzdělaný zastupitel“ aneb vyškol si svého zastupitele

VIDEO medailonek Oživení

www.oziveni.czPéče o duševní zdraví - Výměník, z.s.

Výměník je férový zaměstnavatel pro lidi s duševním onemocněním. Naším přáním je, aby mohli plnohodnotně žít a pracovat bez hospitalizací. Podporované zaměstnání nabízíme v provozech kuchyně, kavárny,  šicí dílny, technické dílny a nově nabízíme administrativní služby. Lidem s duševním onemocněním nabízíme podporu ve dvou sociálních službách.
Pro další rozvoj Výměníku je nutné pořídit spolehlivý automobil, který využijeme k realizaci zakázek v rámci regionu. Do naší činnosti bychom rádi vtáhli firmy z volného pracovního trhu.

http://www.pdz.cz

Podívejte se spolu s námi na prezentace jednotlivých organizací k fundraisingovým kampaním, se kterými jdou do FRINu 2022.

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je nestátní nezisková organizace specializovaná na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem (syndrom CAN). DKC je stále jediné pracoviště v ČR specializované na pomoc sexuálně zneužitým dětem. U zrodu zařízení stál v roce 1992 prof. MUDr. Jiří Dunovský DrSc.

Výchozími principy poskytovaných služeb a péče v Dětském krizovém centru je oprávněný zájem dítěte a důraz je kladen na potřeby dětí. Tento přístup je promítnut do pravidel provozu DKC.

Za dobu své existence přijalo DKC do ambulantní péče přes 6 600 ohrožených dětí. Prostřednictvím Linky důvěry DKC jsme od roku 1996 přijali již více než 65 000 kontaktů.

Název kampaně ve FRINu: PŘISPĚJTE NA NOVÉ DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM!

https://www.ditekrize.cz/

Charita Česká Lípa

Citlivým přístupem s respektem k individualitě každého jedince bez předsudků pomáháme uspokojovat základní potřeby člověka, snižovat dopad těžké životní situace znevýhodněných občanů, integrovat je do společnosti, preventivně působit proti jejich sociálnímu vyloučení a podporovat funkci rodiny poskytováním kvalitních, profesionálních a provázaných služeb. Díky své práci předáváme společnosti morální hodnoty a vedeme veřejnost k odpovědnosti za vliv na společnost.

Poskytujeme pomoc klientům v 10 rozličných službách a projektech na Českolipsku a Novoborsku.

https://ceskalipa.charita.cz/

Liga otevřených mužů z.s. (LOM)

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, mediálních i politických aktivit.

ParaCENTRUM Fenix

I když nás je jen pár, dokážeme v ParaCENTRU Fenix od roku 2004 a v duchu našeho motta „Roztáčíme život naplno“ pomáhat lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporujeme klienty v náročné životní změně, ukazujeme jim cestu a bojujeme jako lvi za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života.

Nabízíme klientům pomoc při přechodu z institucionální péče do domácího prostředí, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Zajišťujeme jim komplexní a nezbytné služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu i osobní asistenci. Nabízíme jim odborné sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek a máme k dispozici startovací bezbariérový byt.

Šíříme také osvětu do škol, kde studenty seznámíme s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizujeme pravidelné společenské a sportovní akce, rekondiční pobyty a další projekty.

www.pcfenix.cz

www.roztacime.cz

Kampaň ve FRIN: Buď jeden z milionu a pošli to dál

S.T.O.P., z.s.

Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali aktivně s naší pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.

Naše organizace vznikla v roce 2001 a na jejím počátku stálo pár nadšenců-studentů Ostravské univerzity, kteří se chtěli pokusit změnit postavení romských dětí v českém školském systému. Za několik let své existence se S.T.O.P. stala profesionální organizací se zaměstnanci a realizuje několik svébytných projektů, ve kterých jsou nadále velmi důležitým hnacím motorem lidé s velkým srdcem, kterým není lhostejný svět – DOBROVOLNÍCI.

Ve své činnosti se zaměřujeme především na vzdělávání - doučování dětí a studentů ze znevýhodněného prostředí od 1. třídy ZŠ až po studenty SŠ. Dále dobrovolníkům pomáháme zapojit se do pomoci různorodého zaměření  a podporujeme je všemožně v této úžasné činnosti. Pro naše dětské klienty organizujeme volnočasové aktivity pestrého zaměření.

Naším mottem je: "Poznání otevírá brány vesmíru." My pomáháme "našim" dětem najít od těchto bran klíč.

Kampaň: Klíč k lepší budoucnosti

http://www.sdruzeni-stop.cz