FRIN 2024

Devátého ročníku akceleračního programu FRIN 2024 se zúčastní níže uvedené organizace s kampaněmi

Asociace lesních MŠ, z.s.

Asociace lesních MŠ sdružuje 180 převážně neziskových organizací - lesních školek, které poskytují předškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou. Chceme, aby každé dítě mělo možnost hrát si v přírodě, protože je to základní zkušenost pro život na Zemi. Pracujeme na společenské osvětě – usilujeme o celospolečenské chápání kontaktu s přírodou jako nezbytné podmínky zdravého a celistvého vývoje dítěte. Dlouhodobě prosazujeme, aby výchova a vzdělávání předškolních dětí v institucích probíhaly v pravidelném dlouhodobém přímém kontaktu s přírodou. Inovujeme vzdělávací systém – jsme uznávanou expertní organizací ve vzdělávací politice, partnerem a součástí vzdělávacího prostředí, jsme stabilní a udržitelně se rozvíjející organizací. Podporujeme členské organizace ALMŠ prostřednictvím síťování, podpory a vzdělávání, hájíme jejich zájmy. Zviditelňujeme přínosy komunitou podporovaného vzdělávání pro kvalitu života v místě, kde lesní MŠ a kluby působí. 

Ve FRINU se chceme zaměřit na nejméně jednu ze tří kampaní: 

  1. Rozšíření členské základy nejen o lesní školky, ale i o klasické MŠ, pedagogy, studenty a rodiče
  2. Navázání dlouhodobé spolupráce s firmami a nadacemi - získání dárců
  3. Získání strategického partnera podílejícího se na systémové změně ve vzdělávání předškolních dětí
 

Děti patří domů, z.s.

Jsme přesvědčeni, že děti prostě patří domů. Proto jsme v roce 2008 ve Svitavách založili naši organizaci, která podporuje a rozvíjí náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči a napomáhá tak snižovat počet dětí vyrůstajících v ústavní výchově. V současnosti se intenzivně věnujeme provázení pěstounských rodin, službám pro osvojitele a hostitele, respitním pobytům pro děti, vzdělávání pěstounů, osvojitelů a hostitelů.
 
Do FRINu vstupujeme s kampaní na projekt hostitelské péče pro děti v dětských domovech „hosti!“. Co projekt přináší? Dětem v dětských domovech chybí adresný citový vztah a zdravé sociální vazby. Potřebují se učit mezilidským vztahům a začít důvěřovat dospělým, světu i samy sobě. To vše mohou získat díky hostiteli – dobrovolníkovi, který s dítětem z ústavu tráví odpoledne, víkendy či prázdniny. Naše organizace nabízí školení pro hostitele, konzultace pro nové zájemce / dětské
domovy / OSPOD, poradenství pro přechod z hostitelské péče do pěstounské péče, podpůrné skupiny, přednášky, spolupráci s dalšími odborníky a kulaté stoly.
 
Plánovaná fundraisingová kampaň se zaměřuje na individuální dárce s cílem získat finanční prostředky pro tento projekt a zároveň šířit povědomí o tom, že děti v ústavech nepotřebují drahé dárky, ale pozornost a individuální péči.

www.detipatridomu.cz, hostitelskapece.cz

Facebook    Instagram    Twitter    LinkedIn

 

 

Liga lesní moudrosti

Liga lesní moudrosti, ve zkratce LLM je nestátní nezisková organizace sdružující zájemce o woodcraft, neboli lesní moudrost, myšlenkové hnutí, které staví na přirozeném vztahu člověka k přírodě a všestrannému rozvoji člověka a jeho hodnot. LLM klade důraz na pobyt v přírodě jen se základním vybavením a osobnostní rozvoj jednotlivých členů. Již od roku 1922 přináší dětem, mládeži a dospělým bezpečné místo plné dobrodružství a společenství dobrých kamarádů a zároveň i místo, kde na sobě člověk může pracovat a neustále zlepšovat sebe a své okolí. Mezi hlavní témata Ligy lesní moudrosti patří tělesné a duševní zdraví, celoživotní seberozvoj a vzdělávání, tradiční hodnoty, angažovanost a participace.

Kampaň: Naděje na lesní moudrost 2030

Naším cílem ve FRINu je nastartovat systém dárcovství v naší organizaci. Našimi třemi konkrétními cíli které chceme spustit jsou: Dárcovství v rámci členské základny, individuální dárci z řad veřejnosti, nebo dlouhodobá partnerství s např. firmami, nebo nadacemi. Naplněním cílů kampaně je vytvoření udržitelné strategie na rozvoj fundraisingu a její úspěšné naplnění.

 

ligalesnimoudrosti.cz,  pro členskou základnu woodcraft.cz
 
 
 
 

Reneda, z.s.

Jsme nezisková organizace RENEDA, z. s., kterou založili a provozují rodiče dětí se speciálními potřebami. Zaměřujeme se na všestrannou podporu dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin, a to nehledě na jejich diagnózu nebo druh a míru postižení. Doposud veškerou činnost děláme bez nároku na výdělek.

 

Základem naší činnosti je pořádání pravidelných intenzivních sérií lekcí neuropohybových metod pracujících na principech neurogeneze a neuroplasticity mozku (Feldenkraisova® metoda, Anat Baniel Method®Neuromovement). Našimi klienty jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, epilepsií, genetickými poruchami, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným psychomotorickým vývojem či jinými problémy neurologického charakteru. Zprostředkováváme lekce se zkušenými lektory z Evropy, Izraele, USA a to nejen v ČR ale i na Slovensku. Činnost takového druhu je u nás ojedinělá. Dětem přináší velké pokroky a jejich rodinám úlevu a jiný pohled na věc. Dosud tyto metody nejsou v ČR ani na Slovensku příliš známé a nelze je hradit ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Do FRINu přicházíme s kampaní zaměřenou na individuální dárce, jejímž cílem je zajištění prostředků pro spolufinancování těchto lekcí. Snížení finanční náročnosti lekcí zpřístupní lekce vyššímu počtu dětí, jejichž rodiny by si lekce jinak nemohly dovolit. Důležitým cílem kampaně je také osvěta o potenciálu neuropohybových metod a možnostech jejich využití. 

 

www.reneda.eu

Facebook

 

 

ZŠ a MŠ ARCHA

Archa je malá inovativní základní a mateřská škola v Petroupimi na Benešovsku. Už přes 25 let vedeme děti k poznávání světa a vzdělávání jinými způsoby, než na které je většina z nás zvyklá. Učíme děti nevrstevnicky, malotřídně - ve třídách jsou děti z různých ročníků. Základem výuky je zpětná vazba a na ní postavené formativní hodnocení. Vedeme děti k samostatnosti, kritickému myšlení, učíme je týmové spolupráci.

Archa je otevřená všem napříč společenskými třídami, dětem s mimořádným nadáním i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření a poslání Archy v sobě zahrnuje školné dostupné pro všechny rodiny a větší počet pedagogů a asistentů, stát navíc není nakloněný podpoře malých škol. Bez zajištění darů a fungujícího fundraisingu je těžké škole zajistit ekonomickou stabilitu.

Cílem naší kampaně je, aby se s Archou a jejím fungováním seznámila širší veřejnost v regionu. Aby to nekončilo u toho, že je tu nějaká „divná, alternativní, uzavřená škola“, ale abychom dokázali srozumitelným způsobem vysvětlit a předat, proč je Archa pro společnost prospěšná a proč se ji vyplatí podpořit a o její aktivity se víc zajímat.

Chceme vyladit dlouhodobou pozitivní osvětovou kampaň, díky níž pomocí kombinace multimediálního obsahu, sociálních sítí a osobního setkávání získáme stabilní dárcovský pilíř složený z individuálních a firemních dárců.

 

skolaarcha.org

 

 

Centrum J. J. Pestalozziho

Pomáháme lidem a hlavně dětem z krize ven, ať už je jakákoliv- krize může postihnout každého z nás a většinou máme způsoby jak se z těžké situace dostat vlastními silami. Mohou ale přijít tíživé životní události, které nedokážeme zvládnout sami. V tu chvíli je tu Pestalozzi a možnost naší pomoci. Tíhu osudu vnímáme každý jinak, ať už to jsou věci na pohled banální nebo tak závažné jako týrání dětí, domácí násilí, úmrtí, vážná nemoc v rodině, ztráta bydlení nebo odchod z dětského domova a hledání cesty jak se postavit na vlastní nohy. Pro pomoc je připravený tým zapálených lidí, oddaných
práci a lidem. Odborníků, kteří mají velké srdce a zároveň profesionalitu. Dokážou tak opečovat nejen psychické zdraví dětí a dospělých ale i pomoci v praktických otázkách života.

Máme 4 krizová centra, Azylový dům, Dům na půli cesty, Poradenské centrum pro děti a mládež. Pomoc poskytujeme více než 30 let a za tu dobu jsme pomohli více než 26 tisícům lidí. Pod výčtem našich služeb a čísel se nikdy nesmí ztratit konkrétní příběhy- mámy, táty, dítěte, celé rodiny, studenta, seniora.

Do FRINu jdeme s cílem rozvinout individuální fundraising, zajistit tak organizaci větší stabilitu a dát tak našim klientům naději, že se na nás budou moci obrátit i v dalších letech.

pestalozzi.cz

Facebook

 

 

Diakonie Praha

V Diakonii Praha pomáháme už více než třicet let lidem, kteří se pro svůj mentální a kombinovaný hendikep, onemocnění, věk nebo krizovou životní situaci neobejdou bez pomoci a podpory druhých. Patříme do celorepublikové sítě středisek Diakonie ČCE a jsme největší nestátní poskytovatel sociálních služeb v Praze.

V roce 2023 jsme otevřeli zatím poslední sociální službu, a to Domov Daniela pro lidi od 18 let s poruchou autistického spektra a chováním náročným na péči. Celkem devět klientů našlo v našem domově bezpečné zázemí, kde mohou s individuální péčí a podporou žít důstojný život.

Jako Diakonie Praha jdeme do FRINu s kampaní Skrytý život, skuteční lidé, která ukazuje, jaký je život lidí s autismem. Touto kampaní chceme nastartovat spící individuální fundraising a probrat k životu naši pravidelnou péči o dárce – ty stávající i nové, kteří z kampaně teprve vzejdou.

www.praha.diakonie.cz

Facebook   Instagram    LinkedIn

 

 

MAS Frýdlantsko, z.s.

Jsme místní akční skupina, která již dvacet let pečuje o území Frýdlantska. Na Frýdlantsku žije 24 500 obyvatel v 18 obcích. Jedná se o výběžek na hranicích s Polskem, který trpí mnoha strukturálními problémy. Naši členskou základnu tvoří obce, podnikatelé, zemědělci i aktivní jednotlivci, kterým na rozvoji našeho regionu záleží. Pomáháme získávat pro Frýdlantsko finance, informace a know-how. Pořádáme veřejná setkávání obyvatel obcí a ptáme se místních lidí, co potřebují. Propojujeme a spojujeme místní šikovné lidi, aby se nám tu žilo lépe. 

Protože jsme region chudý na finanční prostředky ale bohatý na nejrůznější sociální problémy, zaměřuje se v posledních letech naše činnost stále více na sociální témata: provozujeme vlastní komunitní centrum, dobročinný šatník, potravinovou pomoc a v roce 2022 jsme zřídili Fond podpory bydlení. Jde nám přitom o systémovou podporu. Díky Fondu mohou terénní pracovníci NNO a obcí pomoci potřebným klientům s uhrazením kauce na bydlení. Potom mají možnost s klienty dále pracovat a zlepšovat jejich životní situaci.

Do FRINu vstupujeme s kampaní zaměřenou na individuální, případně firemní dárce s cílem získat prostředky právě na sociální aktivity. Potřebujeme se naučit s dárci pracovat a stabilizovat Fond podpory bydlení na další roky.

 

www.masif.cz, www.free-time.cz , www.mapfrydlantsko.cz, www.jizerske-vyrobky.cz

Facebook: MASiF, Free-clubík, Freee-club

 

 

Tantehorse z.s.

Tantehorse je renomovaný český divadelní soubor, který je jak autorskou platformou, produkující vysoce kvalitní, společensky rezonující inscenace, tak producentskou platformou, vytvářející prostor pro začínající choreografy a autory v oblasti tanečního a pohybového umění. Tantehorse se snaží přinášet nové a originální vlivy do české taneční a divadelní scény, zabývá se pečlivým uměleckým výzkumem, cross over a imersivními projekty. Jeho hlavní uměleckou osobností je Miřenka Čechová, oceňovaná autorka, režisérka, choreografka a performerka, jejíž výrazné vysoce oceňované inscenace a společensko kritické myšlení provokují a proměňují českou divadelní scénu spolu s Tantehorse již od roku 2010.
 
PROJEKT DĚTI U
Projekt Děti U v sobě kloubí zdroje umělecké, sociální a lékařské. Jedná se o výzkumně a společensky edukativní umělecký projekt, který se zabývá dětskou paliativní péčí a jejími zásadními přínosy, jak pro rodiny umírajících dětí, tak pro širší společnost.

Projekt je rozdělen do tří částí:

1. Multižánrový jednodenní festival pro veřejnost - umělecký projekt jako jednodenní site-specific event v prostorech nově vznikajícího domu dětské paliativní péče Na Cibulce, na němž vystoupí renomovaní umělci s díly, které vznikly v dialogu s lékaři a pozůstalými rodiči. Hlavním cílem je citlivé zviditelnění tématu pro nejširší veřejnost včetně mediální spolupráce a otevření celospolečenské debaty. 

2. Výzkumná část - setkávání lékařů, sociálních pracovníků, pozůstalých rodičů a umělců v několika dvoudenních blocích, společné hledání strategií a sdílení zkušeností z odlišných perspektiv. Tyto výstupy jsou následně uplatněny jak v uměleckých dílech hlavního večera Na Cibulece, tak v pokračování projektu v regionech.

3. Cesty po regionech - edukace a šíření osvěty ve formě performativních přednášek, uměleckých performancí, besed s veřejností. Jednotlivé části projektu mohou fungovat samostatně, důležitý je pro nás též textový materiál, který tuto část provází.   

 
 
 
 
 

ZŠ a SŠ Colibri

Jsme základní a střední škola CoLibri, která se zabývá vzděláváním dětí od 6 do 18 let, sídlíme v Předklášteří u Tišnova v prostorách kláštera Porta Coeli. Naším cílem je poskytovat dětem vzdělávání respektujícím způsobem na základě vnitřní motivace dětí. Snažíme se v dětech rozvíjet schopnost spolupracovat, rozvíjíme kritické myšlení, schopnost vyhledávat informace, umění řešit konflikty, umění vyjádřit svůj názor a naslouchat druhým. Důležitým prvkem učení je hra, praktická činnost, experimentování a diskuse. Máme úzký vztah i s rodinami dětí a organizujeme společné akce a vzdělávání v oblasti nenásilné komunikace, mediace. Komunitu školy tvoří dnes 90 členů včetně týmu pedagogů.
 
Díky rostoucímu zájmu o vzdělávání v naší škole a kapacitně nedostačujícím prostorům školy, vznikl náš fundraisingový projekt, který je zacílen na dofinancování stavby nové unikátní budovy školy. V naší kampani chceme oslovit velké individuální dárce, kteří se zajímají o inovativní vzdělávání a systémové změny ve školství. V rámci FRIN bychom chtěli dosáhnout ucelené podoby Case for support a rádi bychom se zdokonalili v procesu testování, ale také nás zajímá zpětná vazba a cenné rady v komunikaci s dárci a péčí o ně.
 
 
 
 

Zvol si info, z.s.

Jsme parta mladých lidí, kteří bojují s dezinformacemi a dalšími nástrahami mediálního světa a sociálních sítí. Už sedmým rokem pořádáme workshopy a vzdělávací akce, které pomáhají na základních a středních školách rozvíjet kritické myšlení a schopnost efektivně interpretovat a analyzovat nejen zprávy na internetu. Zaměřujeme se různé aspekty mediálního prostředí a sociálních sítí, od rozpoznávání falešných zpráv a manipulativních technik až po podporu tvůrčího a uvědomělého online chování. Jsme přesvědčeni, že díky naší práci můžeme přispět k budování informačně gramotné a odpovědné společnosti, která dokáže efektivně fungovat v digitálním světě.

Naší misí je naplnit myšlenku, že vzdělání a posilování odolnosti je cestou pro zdravou společnost. Předejdeme tak dalšímu drolení společnosti. Zvol si info bylo založeno původně jako studentský projekt na Masarykově univerzitě před sedmi lety. Od té doby jsme ušli kus cesty, napsali jsme knihu Nejlepší kniha o Fake News, Dezinformacích a Manipulacích!!!.
Navštívili jsme stovky škol a pracovali s více než 40 tisíci studenty. Naší zásadou je, že nikomu neříkáme, co má číst. Věříme, že každý má svou hlavu.

Nyní cítíme, že potřebujeme naši práci dělat více systematicky. Chceme vytvořit dlouhodobé programy pro školy, díky čemuž budeme efektivněji měřit náš dopad (motivovat učitele k tréninku mediální gramotnosti a kritickému myšlení ve svých hodinách a podpořit žáky v zodpovědném přístupu k informacím). Dalším velkým krokem je najít a zmapovat aktivní učitele, kteří se této tematice věnují, propojit je a budovat komunitu.

Kampaň ve FRINu:

V rámci naší účasti v programu FRIN chceme klást důraz na budování firemního fundraisingu. Chceme vytvořit prostor a podhoubí pro růst friendraisingu. Získat tak cenné kontakty, zpětnou vazbu a know – how. Aktivity v rámci FRINu nám tak mohou otevřít prostor ke spojení s platformou Nelež, která sdružuje firmy, jenž odmítají inzerovat svou reklamu na dezinformačních webech. Skrze tuto platformu chceme získat možnost oslovit na 200 firemních dárců z celé České republiky a následně otestovat i přenositelnost na další firmy a regionální dárce. Zároveň chceme otestovat/vyzkoušet budování vztahu s firemními partnery od prvotního oslovení, přes podepsání spolupráce až po dlouhodobý přístup k budování a udržení vztahů. Naším finančním cílem je získat 2 miliony korun a zajistit tak základní krytí našeho dlouhodobého rozvoje a strategických vizí.

zvolsi.info

Facebook    Instragram    LinkedIn    Twitter